,,Nauczyciel zawodu w teorii i praktyce", woj. mazowieckie

Projekt „Nauczyciel zawodu w teorii i praktyce” jest realizowany w okresie od 01.09.2013 roku do 30.04.2014 roku na terenie województwa mazowieckiego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4. Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Projekt skierowany jest do 90 nauczycieli przedmiotów  zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu, pracujących w szkołach na terenie województwa mazowieckiego oraz mieszkających na terenie tego województwa, chcących pogłębić swoje kwalifikacje z zakresu pracy z uczniem o specjalnych potrzebach z zastosowaniem technik ICT oraz wykorzystywania nowoczesnych technologii w przedsiębiorstwach.

Wiedza zdobyta na kursach przygotuje nauczycieli do zmieniających się potrzeb edukacyjnych, podniesie jakość nauczania, da możliwość przekwalifikowania się i nabycia nowej wiedzy. Podniesienie kwalifikacji nauczycieli uczyni ich atrakcyjniejszymi pracownikami na rynku pracy, dając szansę na utrzymanie zatrudnienia czy awans zawodowy oraz bezpośrednio przełoży się na wzrost kompetencji przyszłych pracowników - ich obecnych uczniów.

Więcej o projekcie na stronie internetowej: www.nauczycielzawodu.firs.org.pl

Nasi Beneficjenci