Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU

18.03.2020
Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe, zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację usługi w postaci zakupu i montażu 1 lampy wiszącej.

Oferty można składać mailowo do dnia 20.03.2020 roku

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy:

Telefoniczny: 730-250-210

 

Treść zapytania wraz ze szczegółową specyfikacją zamówienia oraz z formularz ofertowy znajduje się w poniższym załączniku.

Zapraszamy!

Czytaj więcej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2019/SP

30.01.2020
Projekt: Szkoła Przyszłości

Szanowni Państwo!

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno- Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Treść zapytania wraz z załącznikami znajdą Państwo także w bazie konkurencyjności
EFS: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view...

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku. Zapraszamy!
Prosimy o zapoznanie się z treścią poniższych załączników:

Czytaj więcej

Usługi rozwojowe w podregionie pilskim

14.01.2020

Projekt "Usługi rozwojowe w podregionie pilskim" oferuje szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe dla osób bezrobotnych oraz zatrudnionych z subregionu pilskiego. Szukasz dofinansowania do kursów? Zapoznaj się z tym projektem! Szczegóły w zakładce projekty (https://www.firs.org.pl/uslugi-rozwojowe-w-podregionie-pilskim).

Czytaj więcej

HARMONOGRAMY WSPARCIA

13.01.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA

13.01.2020

HARMONOGRAMY WSPARCIA DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

Szanowni Państwo,
 
poniżej zamieszczamy harmonogramy wsparcia udzielanego Uczestnikom Projektu „Szkoła Przyszłości”:  uczniom/ uczennicom oraz nauczycielom/ nauczycielkom szkół objętych wsparciem:
- Szkoła Podstawowa w Starych Bogaczowicach
- Gminny Zespół Szkolno Przedszkolny w Czarnym Borze
- Miejska Szkoła Podstawowa w Szczawnie-Zdroju

Czytaj więcej

Projekt "Z pracy do pracy"

09.12.2019

Informujemy, iż Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w partnerstwie z Fundacją Dar Edukacji rozpoczyna realizację projektu pod tytułem "Z pracy do pracy". Projekt oferuje szkolenia zawodowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje oraz dotacje na otwarcie działalności gospodarczej dla osób z terenów Wielkopolski, zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracownika.

Czytaj więcej

NA MIKOŁAJA ROZDAJEMY DOTACJE!

06.12.2019

w zakładce projektu "Lubuska Fabryka Biznesu" opublikowaliśmy listę osób wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania. Gratulujemy osobom zakwalifikowanym oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji marzeń o własnej działalności gospodarczej!

Czytaj więcej

REKRUTACJA DO PROJEKTU "KROK NAPRZÓD!" ROZPOCZĘTA..

06.11.2019

Poszukujemy 30 osób (16K i 14M) w wieku od 18 do 64 roku życia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (zg. z definicją w Wytycznych w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EEFS i EFRR) zamieszkujących (w rozumieniu kodeksu cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego. Grupa docelowa składa się z 15 osób biernych i 15 osób bezrobotnych, w tym:

Czytaj więcej

PIERWSZE KROKI NASZEGO TYGRYSKA

29.10.2019

Pierwsze kroki  maluszka w samodzielność to zawsze moment bardzo wzruszający i stresujący, zarówno dla rodziców jak i maluszka ...... ale również dla nas - opiekunek...
i choć wiemy, że nie jest ważne czy dziecko ma  siedem lat, trzy czy też roczek, pierwszy dzień w żłobku to bardzo duże wyzwanie...
My, już je mamy za sobą !
i choć nie udało nam się uniknąć łez ..... to i tak była świetna zabawa!!
do jutra Tygryski!!!

Czytaj więcej

Rekrutacja zakończona!

19.09.2019
Projekt: Lubuska Fabryka Biznesu

Informujemy, iż została złożona wymagana liczba formularzy rekrutacyjnych, w związku z powyższym w dniu dzisiejszym zostaje zamknięta rekrutacja oraz nabór formularzy.

Czytaj więcej

OFERTA PRACY - OPIEKUN W ŻŁOBKU

16.09.2019

W związku z realizacją projektu "Tygryskowa Chatka" aktualnie poszukujemy opiekunek do nowo powstającego żłobka w Poznaniu.

Czytaj więcej

Strony

Nasi Beneficjenci