Klucz do sukcesu zawodowego


Województwo: wielkopolskie

Aktualności projektu:

Kurs zawodowy ,,Pracownik administracyjny z elementami rachunkowości"

02.07.2020

W załączeniu przekazujemy harmonogram szkolenia. 

Pracownik administracyjny z elementami rachunkowości

24.06.2020

Szanowni Państwo,  Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Klucz do sukcesu zawodowego” RPWP.06.02.00-30-0003/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zrealizowanie zamówienia według poniższej specyfikacji. Oferty należy przedstawić do dnia 30/06/2020 r. osobiście bądź pocztą na adres: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań, bądź na adres mailowy Fundacji. 

Anulacja zapytania ofertowego nr 5/KDSZ/2019

27.06.2019

Szanowni Państwo,

Informujemy, że ze względu na nieprecyzyjne sformułowanie przedmiotu zamówienia – zapytanie ofertowe nr 5/KDSZ/2019 ogłoszone w dniu 18.06.2019 zostaje anulowane.

Zapytanie ofertowe nr 5/KdSZ/2019 w ramach rozeznania rynku

18.06.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Klucz do sukcesu zawodowego” RPWP.06.02.00-30-0003/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację szkolenia zawodowego: grafik komputerowy.

Oferty należy przedstawić do dnia 26.06.2019r.osobiście lub pocztą na adres:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: firs@firs.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z załączoną dokumentacją i do udziału w postępowaniu.
W razie dodatkowych pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapytanie ofertowe nr 4/KdSZ/2019 w ramach rozeznania rynku

15.04.2019

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu ,,Klucz do sukcesu zawodowego” RPWP.06.02.00-30-0003/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6: Rynek pracy, Działanie 6.2. Aktywizacja zawodowa, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zamówienia na:

Kurs na sprzedawcę internetowego - warsztaty z network marketing

Oferty należy przedstawić do dnia 19.04.2019r. osobiście bądź pocztą na adres:
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego, ul. Hoża 1, 60-591 Poznań,
bądź na adres e-mail: 

">

Zapraszamy!

Treść zapytań wraz ze szczegółową specyfikacją zamówień oraz z formularze ofert znajdują się w poniższych załącznikach.

Opis projektu: 

Projekt "Klucz do sukcesu zawodowego" jest realizowany przez Fundację Inicjowania Rozwoju Społecznego z siedzibą w Poznaniu, ul. Hoża 1 w Partnerstwie z firmą Szkolenia Advice Marlena Iskierka z siedzibą w Swarzędzu, os. E. Raczyńskiego 27/8.

Okres realizacji projektu: 01.09.2018-31.08.2020

Projekt jest skierowany do osób powyżej 29 roku życia, zamieszkujących województwo wielkopolskie.

Celem projektu jest:  wzrost zatrudnienia osób bezrobotnych, poszukujących pracy i biernych zawodowo, znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy powyżej 29 roku życia, wśród 120 (72 kobiet 48 mężczyzn) osób, poprzez objęcie ich Indywidualnym Planem Działania, doradztwem zawodowym, pośrednictwem pracy, szkoleniami i stażami zawodowymi w okresie od 01.09.2018r. do 31.08.2020r.

Liczba osób, która zostaną objęte wsparciem w projekcie: 120, w tym 72 kobiety, 48 mężczyzn:

- 21 osób (10K11M) w wieku powyżej 50+

- 6 osób (4K 2M) niepełnosprawnych

- 52 osoby (11K41M) osób o niskich kwalifikacjach zawodowych

- 47 kobiet nie należących do wyżej wymienionych grup.
 

Biuro projektu:

ul. Hoża 1

60-591 Poznań

tel. 61 642 94 46

adres email:

 

Wysokość dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 886 055,35 zł

Nasi Beneficjenci