„Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” - ruszamy z nowym projektem

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

OPIS PROJEKTU:

W partnerstwie z Miastem Poznań rozpoczęliśmy realizację projektu miejskiego „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań”. Projekt jest realizowany od 01.03.2018 do 28.02.2021 roku na terenie Miasta Poznań.

Celem głównym projektu jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Poznania przez utworzenie 9 mieszkań treningowych i wsparcie dla 250 (150 kobiet i 100 mężczyzn) osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Osobom tym zostanie zapewniony na okres 6 miesięcy pobyt w mieszkaniach treningowych wraz z zagwarantowaniem usług treningowych, opiekuńczych i sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego w czasie realizacji projektu.

O udział w projekcie mogą starać się osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w tym:

 1. Osoby wymagające opieki i usług asystenckich         
 2. Wielokrotnie wykluczeni społecznie     
 3. Osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności       
 4. Osoby, których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego      
 5. Osoby długotrwale bezrobotne    
 6. Osoby uzależnione od alkoholu lub narkotyków lub innych środków odurzających po zakończonym leczeniu w specjalistycznej instytucji  
 7. Osoby opuszczające pieczę zastępczą 
 8. Samotne matki, rodzice wykluczeni lub osoby niewydolne opiekuńczo

Projekt obejmuje następujące formy wsparcia:

 1. Określenie indywidualnego programu usamodzielnienia i wsparcie opiekunów mieszkań
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem
 3. Trening umiejętności praktycznych takich jak:
 •          Indywidualny trening higieny
 •          Trening kulinarny i nawyków prozdrowotnych
 •          Indywidualny trening finansowy i zarządzanie mieszkaniem
 •          Pomoc w załatwieniu spraw urzędowych
 1. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego
 2. Realizacja usług wspierających: socjalnych, terapeutycznych, psychologicznych, prawniczych i mediacyjnych
 3. Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych
 4. Wsparcie uczestników projektu, których problemy związane z zagrożeniem wykluczeniem społecznym wpływają na zaburzenia funkcji wychowawczych i generują powielanie niekorzystnych postaw w następnym pokoleniu.

Harmonogram działań:

 1. Marzec 2018 - czerwiec 2018 – remonty i dostosowanie mieszkań na potrzeby realizacji projektu.
 2. Kwiecień 2018 – czerwiec 2018 – rekrutacja uczestników do projektu.

Aby przystąpić do projektu skontaktuj się z biurem projektu:
ul. Hoża 1, 60-591 Poznań
tel.: 61 642 94 46
e-mail:

Karolina Piotrowska - Kierownik Projektu
tel.: 730 250 210; e-mail: k.piotrowska@firs.org.pl

 

 

DOKUMENTY REKRUTACYJNE DO POBRANIA W ZAŁĄCZNIKACH!

 

Projekt jest całkowicie bezpłatny, tj. współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe. Programu Operacyjnego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

Nasi Beneficjenci