Zapytanie ofertowe w ramach treningu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

Projekt: Mieszkania wspomagane-treningowe w Mieście Poznań

Szanowni Państwo,

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego w związku z realizacją projektu „Mieszkania wspomagane - treningowe w Mieście Poznań” RPWP.07.02.02-30-0032/17 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjnego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa Oś priorytetowa Oś priorytetowa 7: Włączenie społeczne, Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne i zdrowotne - projekty konkursowe,

zwraca się z prośbą o przedstawienie ofert cenowych na realizację treningu umiejętności interpersonalnych i radzenia sobie ze stresem.

Oferty można składać mailowo do dnia 5.11.2020 roku do godziny 12.00

W razie pytań prosimy o kontakt.

Mailowy: k.piotrowska@firs.org.pl

Telefoniczny: 730-250-210

Treść zapytania wraz ze szczegółami zamówienia znajduje się w  załączniku.

Zapraszamy!

Nasi Beneficjenci